REGULAMIN

UŻYTE DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy działający pod witryną https://okot.pl. Zarządzany przez Origin of Jan Jagodziński, ul. Grota Roweckiego 176, 52-214 Wrocław, NIP: 8992616635 REGON: 022249834, sprzedający towary za pośrednictwem internetu.

Sprzedający – Origin of Jan Jagodziński, ul. Grota Roweckiego 176, 52-214 Wrocław, NIP: 8992616635 REGON: 022249834.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Klient – konsument/przedsiębiorca dokonujący zakupu w sklepie internetowy.

Produkt – towar sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

Dostawa – usługa przewozowa. Posiada informacje określające firmy przewozowe oraz koszt.

Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem, a Sprzedającym, za pośrednictwem Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. i art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz postanowienia dotyczące zamówień, płatności, dostawy, zwrotów, reklamacji oraz uprawnienia Klienta.
 2. Wszystkie produkty w ofercie sklepu internetowego są nowe. Pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.
 3. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@okot.pl 
 4. System teleinformatyczny Klienta musi spełniać wymienione wymagania techniczne, aby poprawnie korzystać ze sklepu:
  – komputer/telefon/urządzenie mobilne z dostępem do internetu
  – posiadanie adresu e-mail
  – uaktualnioną przeglądarkę internetową
  – akceptacja plików cookies
 5. Klient zobowiązany jest do użytkowania Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od działań bezprawnych, w szczególności mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Produkty prezentowane na stronach internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia są możliwe 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Realizacja zamówień odbywa od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowych, w godzinach pracy sklepu, tj. 10:00-14:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, zostaną zrealizowane następnego dnia roboczego.
 4. Dokonanie zamówienia przebiega w sposób następujący:
  – wybór produktu
  – dodanie produktu do Koszyka
  – podanie danych do wysyłki i faktury
  – wybór sposobu dostawy oraz płatności.
 5. Po podaniu powyższych informacji, zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia, wraz z łączną ceną zamawianych produktów.
 6. Klikając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” Klient składa zamówienie.
 7. Potwierdzenie zamówienia zostaje automatycznie wysłane na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient będzie informowany o postępach realizacji zamówienia.
 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym, obejmująca zamówione towary w Sklepie.
 9. Stroną umowy sprzedaży może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli dane podane przez Klienta są nieprawdziwe bądź niekompletne.

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Cena produktu podawana jest w polskich złotych.
 2. Cena produktu nie zawiera kosztów wysyłki.
 3. Koszty dostawy widnieją w niniejszym.
 4. Całkowity koszt zamówienia posiada:
  – ceny produktów
  – cenę kosztu wysyłki
 5. Całkowity koszt zamówienia podawany jest w podsumowaniu zamówienia.
 6. Ceny podane przy produktach są wiążące w chwili dokonania zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, w tym wprowadzania i odwoływania obniżek.
 8. Obowiązujące promocje nie podlegają łączeniu.
 9. Klient ma wybór sposobów płatności:
  – PayPal
  – PayU
  – Przelew tradycyjny

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Termin realizacji zamówienia określa się termin dostarczenia zamówionych produktów do Klienta.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po potwierdzeniu płatności na koncie Sklepu.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W przypadku problemów z realizacją zamówienia ze strony Sprzedającego z powodów:
  – brak zamówionych produktów w magazynie
  – uszkodzenie zamówionych produktów podczas procesu pakowania
  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Jeżeli Klient dokonał zapłaty, kwota zostanie mu zwrócona do 14 dni na podane przez niego konto bankowe.
 5. W przypadku problemów z realizacją części zamówienia, Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Klient posiada wtedy wybór:
  – częściową realizację zamówienia,
  – oferowany przez Sprzedającego substytut zamawianego produktu,
  – anulowanie zamówienia w całości.
  Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówienie, to Sprzedający zwraca na konto bankowe podane przez Klienta:
  – całą kwotę – w przypadku anulowania całości zamówienia
  – częściową kwotę – za produkt którego zamówienie nie zostało zrealizowane
 6. Zdjęcia produktów umieszczane na stronie internetowej Sklepu nie oddają ich rzeczywistego rozmiaru, koloru, wyglądu. Pełnią one funkcję informacyjną.
 7. Klient ma 7 dni od daty złożenia zamówienia na dokonanie za nie zapłaty. Po bezskutecznym upływie terminu zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane na terenie Polski.
 9. Dostawa i koszt realizowana jest za pośrednictwem firm:
  – paczkomaty inpost 11,50 zł
  – list tradycyjny 5 zł
  – list polecony priorytet 10 zł
 10. Sprzedający dołącza do zamówienia fakturę zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 113 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 11. Gdy wskutek podania nieprawidłowego bądź niepełnego adresu, odmowy przyjęcia bądź nieodebrania zamówienia w terminie wróci ona do Sprzedającego, Klient ponosi koszty związane ze zwrotem jak i z ewentualnym, ponownym wysłaniem zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego . Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, bądź osoba trzecia wskazana przez konsumenta (inna niż przewoźnik) weszła w jej posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej bądź elektronicznej:
  – forma pisemna: Origin of Jan Jagodziński, ul. Grota Roweckiego 176, 52-214 Wrocław,
  – forma elektroniczna: sklep@okot.pl
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która:
  – obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu od odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
  – polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony bieg terminu od odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy:
  – zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
  Sprzedający zobowiązany jest zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.
 6. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu.
 8. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres: O! Kot Vintage Jan Jagodziński, ul. Grota Roweckiego 176, 52-214 Wrocław.
 9. Klient zobowiązany jest zwrócić produkt w takiej samej kondycji oraz opakowaniu w jakim otrzymał Produkt.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu.
 12. Jeżeli produkt zwrócony przez Klienta jest w kondycji innej niż podczas otrzymania produktu przez Klienta, Sprzedający ma prawo do nie zwrócenia kosztów zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytuły rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, jeżeli wada produktu zostanie stwierdzona w terminie do 2 lat od dnia jego wydania.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Klient nabywając towar po obniżonej cenie wiedział, że jest on uszkodzony.
 4. Klient może żądać:
  – naprawy towaru,
  – wymiany towaru na wolny od wad,
  – obniżenia ceny towaru
  – odstąpienia od umowy sprzedaży
  Jeśli naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa bądź wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedający ma prawo do zaproponowania innego rozwiązania.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w formie:
  – pisemnej na adres: Origin of Jan Jagodziński, ul. Grota Roweckiego 176, 52-214 Wrocław. Reklamacja musi zawierać reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Klient ponosi koszt dostarczenia Produktu do Sprzedającego inny niż oferowany przez Sprzedającego.
  – elektronicznej na adres: sklep@okot.pl. Reklamacja musi zawierać: numer zamówienia, zdjęcia produktu reklamowanego, opis reklamacji.
 7. Sprzedający terminie 14 dni zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Klienta reklamacji.
 8. Jeżeli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona, Sprzedający zobowiązuje się do: wymiany reklamowanego towaru lub naprawy reklamowanego towaru lub zwrotu części kosztów reklamowanego towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.